Notářský zápis při převodu podílu v s.r.o. není nutný

V nedávné době jsem řešil pro klienty převod podílu ve společnosti s ručením omezeným. Protože se v daném případě jednalo o složitější převod podílu, konfrontoval jsem svůj návrh postupu s odbornou literaturou a vzorovými dokumenty. V této souvislosti mne překvapilo, že podle vcelku jednoznačné formulace části odborné literatury a vzorových dokumentů (a to i těch se zpoplatněným přístupem) je k souhlasu valné hromady s převodem podílu (či rozdělením podílu) potřeba notářský zápis. Ponejvíce to je zdůvodňováno tím, že se jedná o rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva ve smyslu § 171 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 172 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Takové názory jsou zjevně opřeny o to, že uvedení společníků a jejich podílů je náležitostí společenské smlouvy ve smyslu a § 146 písm. c) a d) zákona o obchodních korporacích a při změně společníků tedy skutečně dochází i ke změně společenské smlouvy.   

Uvedené názory o nutnosti notářského zápisu nicméně považuji za nesprávné, neboť jsem přesvědčen, že ke změně společenské smlouvy dochází vcelku jednoznačně nikoliv v důsledku souhlasu valné hromady, ale v důsledku smlouvy o převodu podílu uzavřené mezi převodcem a nabyvatelem. Proto souhlas valné hromady s převodem podílu nemusí být osvědčen notářským zápisem. Uvedené potvrdil i Nejvyšší soud ve svém stanovisku Cpjn 204/2015, od té doby se názory odborné veřejnosti ustálily tak, že notářský zápis při převodu podílu není nutný.

Notářským zápisem samozřejmě nemusí být osvědčena ani samotná smlouva o převodu podílu. Stanovisko Nejvyššího soudu je dle mých zkušeností respektováno i ze strany soudů vedoucích obchodní rejstřík. Například Městský soud v Praze (jakožto rejstříkový soud pro Prahu a Střední Čechy) v praxi bez potíží zapisuje do obchodního rejstříku změnu společníků v případě, kdy žádný z transakčních dokumentů není notářským zápisem osvědčen.  

Zbývá dodat, že ani samotný souhlas s převodem podílu není vyžadován vždy, záleží na tom, jak problematiku upravuje společenská smlouva, a na tom, zda se jedná o převod na jiného společníka nebo na třetí osobu.

Z hlediska historického lze dále dodat, že souhlas valné hromady s převodem podílu či jeho rozdělením musel být notářským zápisem osvědčen před rokem 2014. Bylo tomu tak na základě výslovného ustanovení § 141 odst. 1 obchodního zákoníku ve spojení s § 115 odst. 1 a § 117 odst. 1 obchodního zákoníku. Zákon o obchodních korporacích však danou koncepci nepřevzal.

Mgr. Lukáš Dušek, advokát